Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że firma TEEMA Agencja projektowa z siedzibą w Łodzi, ulica Nowy Józefów 59, 94-406 Łódź przetwarza informacje ze źródeł publicznych i ogólnodostępnych (w tym z internetu) oraz z własnych zbiorów w celu realizacji umów w których firma jest stroną.

Wśród tych informacji mogą znaleźć się dane które zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy iż:

 1. Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest firma TEEMA Agencja projektowa z siedzibą w Łodzi, ulica Nowy Józefów 59, 94-406 Łódź tel. 513 145 745, email: biuro@teema.pl.
 2. Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzanie w celu:
  podjęcia działań związanych z zawarciem i realizacją umów kupna/ sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych),
  zgłaszania ewentualnych reklamacji związanych z realizacją umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
  ewentualnego dochodzenia roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO), w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
  osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
  podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) np. bankom, biurom rachunkowym, kurierom, firmom transportowym, poczcie polskiej, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku prawnego pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, prze okres niezbędny do wykonania umowy, a także przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy. Odmowa podania danych skutkować będzie odmową zawarcia umowy.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępnianie podmiotom trzecim, odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.